כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’ שש שנים